Úvod

Vážení občané, majitelé nemovitostí a podnikatelé Božího Daru,

naše společnost SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o. měla možnost seznámit se s dopisem starosty města Boží Dar Ing. Jana Horníka, který Vám byl rozeslán emailem dne 03.07.2022 a který se týkal připojení naší společnosti k vodovodní a kanalizační síti. Vzhledem k tomu, že v něm zaznělo hned několik tvrzení, která naši společnost vykreslují ve značně negativním světle, cítíme potřebu na tento dopis reagovat a uvést dané skutečnosti na pravou míru. Zároveň vnímáme jako naši povinnost upozornit na ekonomické škody, které nezákonný postup starosty Horníka již způsobil a které dále hrozí a které by zásadním způsobem poškodily hospodaření města Boží Dar.

Ing. Horník ve svém dopisu uvedl, že Boží Dar, potažmo jeho starosta, je v současné době nepředvídatelně zaměstnáván soudními spory, vyvolanými naší společností. Soudem nařízená předběžná opatření měla údajně městu Boží Dar omezit hospodaření se svým vodohospodářským majetkem, přičemž městu mělo být dokonce zakázáno vydat jakékoli souhlasné vyjádření s napojením na svou vodohospodářskou infrastrukturu (vodovod a splašková kanalizace). Mohli bychom jen jednoduše namítnout, že pokud by starosta dodržoval zákon, nemusel by se potýkat se soudními rozhodnutími ve svůj neprospěch. Namísto toho Vám ale raději předložíme všechna fakta, abyste měli možnost si udělat vlastní názor. 

Nejprve nám však dovolte ve stručnosti nastínit širší souvislosti vzniku sporu mezi naší společností a městem Boží Dar, jelikož jejich pochopení je pro celou věc klíčové.

Naše společnost dlouhodobě plánuje rozvoj vrcholu Klínovce a lokality Neklid, spočívající v realizaci několika staveb. Aktuální stav zázemí skiareálu (parkoviště, restaurace apod.), který zde provozujeme, zásadně neodpovídá požadavkům významného lyžařského střediska, kterým se tento skiareál bezesporu stal a jsme za ně pravidelně místními občany i návštěvníky kritizováni. Proto jsme se rozhodli pro nemalou investici, která významně zlepší úroveň služeb nejen v lyžařské sezóně a pomůže přinést městu i celé lokalitě další prostředky pro rozvoj. 

Již od roku 2014 jsme v souvislosti s realizací našich staveb intenzivně jednali se společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. Předmětem jednání byly mimo jiné technické podmínky připojení předmětných staveb k místním sítím veřejného vodovodu a splaškové kanalizace, dovedeným na vrchol Klínovce. Tyto sítě provozuje shora jmenovaná společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. a jejich vlastníkem je město Boží Dar. V této souvislosti je třeba poukázat na fakt, že vodovod i kanalizace na Klínovci byly vybudovány dominantně z prostředků poskytnutých Evropskou unií, tj. ze společných prostředků nás všech a sloužit by měly taktéž pro všechny.

Ještě na začátku roku 2019 nám společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. písemně deklarovala, že připojení všech našich plánovaných staveb k místnímu vodovodu a kanalizaci je kapacitně a technicky možné a zcela bezproblémové. K doložení této skutečnosti přikládáme k Vašemu nahlédnutí dokument, vydaný společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. dne 14.01.2019 a označený jako „Posouzení zásobování vodou zástavby vrcholu Klínovce“. Provozovatel zde výslovně potvrzuje možnost napojení všech našich staveb na veřejný vodovod a kanalizaci na Klínovci.

V návaznosti na intervenci starosty Božího Daru Ing. Horníka (člena představenstva) však společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. následně z ničeho nic zcela změnila svůj postoj a přes výše uvedenou deklaraci o možnosti bezproblémového připojení byly počínaje květnem 2019 veškeré naše oficiální žádosti o napojení staveb na vodovod a kanalizaci nezákonně odmítány. 

Dovolte nám v této souvislosti poukázat na skutečnost, že vodovod a kanalizace na Klínovci jsou veřejnými sítěmi, přičemž jediným důvodem pro odmítnutí připojení k nim jsou podle zákona nedostatečné kapacitní či technické možnosti této vodohospodářské infrastruktury. Zákon tedy mluví naprosto jednoduše. Pokud je dostatečná kapacita, musí být objekt napojen. Jak vyplývá z výše uvedeného dokumentu ze dne 14.01.2019, vydaného společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., žádné takové překážky v případě našich staveb neexistují. 

Uvědomte si prosím, že k žalobám jsme přikročili až po několika letech marné snahy dosáhnout připojení nějakou rozumnou dohodou. Přestože je situace z právního pohledu naprosto jasná a město Boží Dar se dopouští zjevné diskriminace jednoho subjektu proti ostatním, snažila se naše společnost několikrát učinit vstřícné kroky, abychom se vyhnuli soudnímu sporu. Nabídli jsme dokonce významný příspěvek na fungování čističky odpadních vod, bohužel však město nadále trvá na nezákonné diskriminaci naší společnosti a tím nám brání v realizaci již vyprojektovaných staveb. Stejně jako již několikrát v minulosti, se i tentokrát naše vstřícné kroky a snaha ukázat dobrou vůli, naprosto minula účinkem. Namísto logické blízké spolupráce mezi naším areálem a městem Boží Dar, se tak bohužel dostáváme na úroveň vztahu, který zcela logicky nemůže být přínosem pro žádnou stranu, natož pak obecně pro oblast jako takovou.

Protiprávnost tohoto postupu byla již dříve potvrzena Krajským úřadem Karlovarského kraje a Ministerstvem zemědělství. Tyto orgány vydaly pravomocná rozhodnutí, kterými bylo město Boží Dar usvědčeno z přestupku spáchaného tím, že naší společnosti v rozporu se zákonem odmítlo vydat kladné stanovisko s připojením k vodovodu a kanalizaci, a současně byla městu uložena pokuta. Příslušná rozhodnutí přikládáme k Vašemu nahlédnutí. 

Velmi zarážející je však skutečnost, že i po vydání výše uvedených rozhodnutí a uložení pokuty, město Boží Dar skrze svého starostu nadále zarputile odmítá naše stavby připojit k veřejné vodohospodářské infrastruktuře. Boží Dar přitom zároveň nepochopitelně pokračoval v připojování jiných projektů (podaných podstatně později) a to i takových, jejichž nároky na kapacitu vodovodu a kanalizace jsou řádově vyšší (zejména novostaveb bytových domů).

Vzhledem k tomuto netransparentnímu a diskriminačnímu jednání ze strany města Boží Dar vůči naší společnosti jsme byli nuceni podat u příslušného soudu nové návrhy na nařízení předběžných opatření . V rámci těchto návrhů jsme žádali o rezervaci kapacit předmětného vodovodu a kanalizace pro potřeby připojení našich plánovaných staveb. Jedině tak lze zabránit tomu, aby město Boží Dar do skončení soudního sporu vyčerpalo veškerou dosud existující kapacitu své vodohospodářské infrastruktury. Nutno dodat, že soud tomuto zcela legitimnímu požadavku naší společnosti plně vyhověl (viz usnesení z března 2022, z června 2022 a opět z června 2022).

Ve vztahu k výše uvedeným předběžným opatřením je třeba rovněž uvést na pravou míru zavádějící tvrzení starosty Božího Daru, že příslušnými rozhodnutími soudu mělo být městu zakázáno vydat jakýkoli souhlas s připojením k vodovodu a kanalizaci. To zcela zjevně neodpovídá realitě a jedná se jen o další z mnoha úmyslně šířených lží. Smyslem a účelem nařízených předběžných opatření je pouze zachování určité kapacity vodohospodářské infrastruktury v tom rozsahu, který je nezbytný pro naše plánované stavby. S veškerou další (případnou) kapacitou vodovodu a kanalizace je město Boží Dar nadále oprávněno, v mezích zákona, svobodně nakládat, a tedy i udělovat souhlasy s připojením stavebních záměrů třetích osob. 

Nad rámec toho bychom chtěli poukázat také na fakt, že celkové nároky našich staveb na kapacitu vodohospodářské infrastruktury nejsou nijak významné. Celý náš sporný projekt potřebuje šest tzv. EO (konkrétně se jedná o čtyři WC v objektu radiokomunikační věže). Jen kontroverzní projekt Rýžovny, který starosta Horník prosazuje, těchto EO potřebují stovky. Logickou otázkou je, zda právě tento projekt není skutečnou motivací pro současné protiprávní jednání. 

Na základě všeho výše zmíněného, si dovolíme položit následující otázku. Skutečně se nám divíte, že se tomuto dlouhodobě diskriminačnímu postoji vůči Skiareálu začínáme právně bránit?

Každým dalším dnem našemu areálu vzniká další finanční škoda, jejíž vymáhání po obci by po právní stránce bylo naprosto oprávněné. Považujeme za nepřípustné, aby se naše firma (a stejně tak samotné město Boží Dar) stalo rukojmími zlé vůle zastupitelstva., které protiprávně rozhoduje navzdory pravomocným rozhodnutím Krajského úřadu i Ministerstva zemědělství. V příloze zasíláme i dopis zaslaný 22.6. 2002 zastupitelům města Boží Dar, kde je upozorňujeme na stále vzrůstající škodu našemu areálu, která se v průběhu soudů může vyšplhat až na desítky milionů korun.

Přesto všechno naše společnost neustále usiluje o smírné řešení předmětného sporu, když jsme např. městu Boží Dar nabídli poskytnutí finančního příspěvku na zlepšení technických vlastností veřejného vodovodu a kanalizace v jeho vlastnictví. Naše nabídky ale zůstaly vždy bez odpovědi.

Ačkoli je zákon jednoznačně na naší straně, naše společnost je stále připravena hledat konstruktivní řešení této nešťastné situace, projeví-li o to město Boží Dar a společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. zájem. Jsme totiž přesvědčeni, že jediná efektivní cesta k rozvoji lokality Klínovecka vede skrze spolupráci mezi obcemi a soukromými subjekty, obdobně jako je tomu v mnoha zemích západní Evropy. 

V případě zájmu Vám rádi podáme bližší vysvětlení kteréhokoli ze shora nastíněných bodů, týkajících se našeho sporu s městem Boží Dar. Na začátek září pro Vás chystáme besedu přímo ve městě, kde bude možné osobně hovořit o výše zmíněném sporu, ale i celkové koncepci rozvoje celé oblasti. O přesném datumu Vás budeme informovat.

S pozdravem,

SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o.
Ing. Petr Zeman, jednatel


Napsali v médiích:

deník.cz: Klínovec může zatraktivnit restaurace i síť stezek pro pěší

Rozvětvená síť stezek s přírodním uměním, rekonstrukce vysílače i restaurace se zelenou střechou. Takové jsou plány Skiareálu Klínovec.

Majitel Skiareálu Klínovec Petr Zeman má velkolepé plány, které mají zlepšit komfort nejen zimním turistům. Chce zrekonstruovat radiokomunikační věž na vrcholu Klínovce, postavit poblíž výstupní stanice Dámská restauraci Expo, plánuje také síť stezek pro pěší. Aby mohl své stavební záměry realizovat, potřebuje ale připojení na vodovod a kanalizaci. Nejjednodušší, protože je nejkratší a tudíž nejlevnější, je cesta z Božího Daru. Jenomže město v tom podnikateli brání, protože jeho představitelé i zástupci Vodáren a kanalizací říkají, že jsou kapacity sítí na hraně. Podnikatel Zeman se obrátil na soud a krajský úřad, které mu daly za pravdu. Spor v tomto případě není ještě u konce, ale podnikatel se rozhodně nevzdává.

Redakce se zeptala na podrobnosti ohledně plánů Skiareálů Klínovec. „My nechceme situaci vyhrocovat, ale spíše zklidnit. Chceme být partnerem Božího Daru, protože on je pro nás ten nejpřirozenější. Klínovec je oblast, kde by turisté měli zůstávat dlouho ne jen na krátkodobé pobyty. Čelíme ale kritice, že tu nejsou dostatečné služby. My však nejsme v Krkonoších, kde turistické centrum vzniklo už za komunismu. Klínovec má na rozdíl od jiných skiareálů tu výhodu, že je rozlehlý, turisté se zde mohou rozprostřít, vedou k němu navíc tři příjezdové cesty, nachází se nad třemi údolími. Velké plus pak vidíme také v propojení s Neklidem,“ říká podnikatel Zeman, který vlastní areál od roku 1991 a bydlí v Loučné pod Klínovcem.

Plánujete v okolí Klínovce síť stezek pro pěší. O co konkrétně má jít?
„Chceme jimi propojit Boží Dar, Klínovec a Jáchymov. Počítáme na nich s přírodním uměním, chceme do nich hodně zapojit přírodní prvky. Aktuálně pracujeme na pěší naučné trase spojující vrchol Klínovce s Loučnou pod Klínovcem. Mělo by se jednat o trasu pojednávající o správném chování v lese a jejím průvodcem bude nově zpracovaný skřítek Rudovřes.
Vedle toho se dlouhodobě snažíme zatravňovat zelenou plochu na vrcholu, s čímž máme ale stále problém, protože je tu skalnaté podloží. Rozhodně nechceme, aby vrchol Klínovce byla betonová plocha plná aut. Spíše by to mělo být místo pro shromáždění pěších.“

Jaké plány máte s radiokomunikační věží?
„Věž máme v pronájmu od Českých radiokomunikací a jejím zpřístupněním bychom veřejnosti rádi umožnili zažít unikátní výhledy z jednoznačně nejvyššího bodu Krušných hor. Součástí samozřejmě musí být i hygienické zázemí, plánujeme tu čtyři toalety. Výstavbě ale nezákonným způsobem brání město Boží Dar, díky čemuž už obdrželo pokutu od krajského úřadu.“

Nedaleko výstupní stanice lanovky Dámská plánujete restauraci. Ta by měla být jednopatrová se zelenou střechou, aby splynula s okolím. Má být z kamene, dřeva a zeleně. Kapacita je 250 míst, přičemž počítáte, že by se za den mohla otočit až šestkrát. Můžete říci více?
„Na vrcholu plánujeme zprovoznit tolik chybějící restauraci s rozsáhlým hygienickým zázemím přístupným veřejnosti i mimo zákazníky restaurace. Součástí přízemní budovy budou i výstavní prostory, kde mohou přilehlé municipality a občanská sdružení pořádat různé výstavy.“

Jediná překážka, která stojí v cestě vašich plánů, je připojení na vodu a kanalizaci?
„Ano, restaurace mohla již tři roky stát a sloužit veřejnosti. Chtěli jsme tak suplovat chybějící služby ostudně chátrajícího hotelu na vrcholu Klínovce ve vlastnictví města Boží Dar. Svým nezákonným jednáním způsobuje město Boží Dar areálu prokazatelnou škodu, jejíž vymáhání by bylo zcela oprávněné, jelikož škoda vzniká úmyslně a zcela zbytečně. Další obětí jsou ale i návštěvníci Krušných hor, kteří nemohou najít vhodné zázemí.“

Kolik chcete do objektů investovat? Jaké jsou celkové náklady tedy i včetně přípojek na inženýrské sítě?
„Cena objektu bude ve vyšších desítkách miliónů korun. Přesné ceny nyní díky turbulentnímu trhu nelze vůbec predikovat. Cena bude vyšší i díky zvoleným kvalitním přírodním materiálům a zatravněné střeše, tak aby objekt co nejlépe zapadl do okolní přírody.“

Pokud byste se v nejbližší době připojili, kdy by mohla stavba začít?
„Obviněné město Boží Dar bylo krajským úřadem uznáno vinným z přestupku a toto rozhodnutí bylo potvrzeno i Ministerstvem zemědělství. Taktéž ve věci předběžných opatření vyšel okresní a krajský soud ve zmíněném sporu vstříc Skiareálu Klínovec. Na základně těchto rozhodnutí věříme v rychlé ukončení sporu. Poté jsme připraveni zahájit výstavbu, která by mohla trvat jeden až dva roky.“

Počítáte někde na Klínovci s výstavbou apartmánů či turistických objektů na bydlení?
„Ve vrcholových partiích s výstavbou apartmánů v žádném případě nepočítáme.“

Autor: Jana Kopecká


Týdeník Euro: Pro blaho všech


Dokumenty ke stažení:

Vyjádření starosty Jáchymova k obyvatelům Božího Daru
Dopis zastupitelům Božího Daru
(2019-01) Posouzení zásobování vodou zástavby vrcholu Klínovce ze dne 14.01.2019
(2021-06) Rozhodnutí o přestupku_radiověž_BŽ_KUKK_210707
(2021-09) rozhodnutí min. zemědělství o odvolání města BD_SKIAREÁL KLÍNOVEC x BD, VODAKVA
(2022-02) Usnesení krajského soudu
(2022-03) Usnesení soudu o předběžných opatřeních_SKI AREÁL KLÍNOVEC x BD, VODAKVA
(2022-06) Usnesení o nařízení předběžného opatření č. 2_Skiarál x Boží Dar, Vodakva
(2022-06) usnesení o odvolání žalovaných_SKIAREAL KLINOVEC x BD, VODAKVA
(2022-08) Rozhodnutí MZE opatření proti nečinnosti